Asia Minor

cc neg310 copy

 

Mysia

Ionia

Caria

 


Mysia

Pergamon

  • RC 49 (Letter of Eumenes II to a Carian City)

 


Ionia

Erythrai

 


Teos

  • LB-W 69-71 (Decrees of Cretan cities recognising asylia of Teos)

 


Kolophon

 


Ephesos

  • OGIS 242 (Letter of Antiochos I or II to Ephesos)

 


Priene

 


Caria

Antiocheia

 


Herakleia Latmos

  • OGIS 24 (Dedication to Ptolemy II at Herakleia)

 


Halikarnassos

 


Knidos

  • I.Knidos 186 (Dedication to Sarapis and Isis by an Alexandrian)

 


Iasos

 


Bargylia

  • I.Priene 47 (Decree of Bargylia for a court from Priene)